Regulamin

Regulamin warunków sprzedaży i gwarancji w firmie F.H.U. Print Grooup

1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oraz gwarancji

oferowanych przez firmę Print Grooup. ul. Doniecka 7f/3, 42-612 Tarnowskie Góry , NIP: 6452156229 REGON

363745747 (zwanej dalej: F.H.U. Print Grooup) Zgodnie z art.384 Kodeksu Cywilnego regulamin jest umowy

zawartej między firmą Print Grooup. i kupującym.

2. Kupujący składa zamówienie w firmie Print Grooup. za pośrednictwem telefonu, faxu, internetowo lub

osobiście. W przypadku jeśli zakupiony towar dostarczany jest przez firmę Print Grooup lub firmę spedycyjną

na adres wskazany przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do zapewnienia, żeby w miejscu odbioru towaru,

towar został odebrany przez upoważnioną osobę.

 3. Gwarancja:

- Niniejszy regulamin do treści art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność firmy F.H.U. Print Grooup

 z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.

- Gwarancja na wkłady atramentowe i laserowe udzielana jest na okres 12 miesięcy. Ujawnione w tym czasie

wady produktów usuwane będą bezpłatnie.

- W wyjątkowych przypadkach klient będzie zobowiązany przedstawić dowód zakupu.

- W przypadku wad produktu uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki, producent gwarantuje

naprawę wadliwego towaru ( w przypadku drobnych usterek typu brak kontaktu elektrycznego, nie zdjętej

taśmy zabezpieczającej itp.), wymianę, ewentualnie zwrot kosztów zakupu z przyczyny niemożliwości

zrealizowania reklamacji.

- Wada zakupionego towaru powinna być zgłoszona kupującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w

terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. W przypadku zgłoszenia towaru po upływie wyżej wskazanego

terminu kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

4. Wysyłka reklamowanych produktów:

- Reklamowany towar nabywca przesyła na własny koszt na adres F.H.U. Print Grooup., 42-612 Tarnowskie

Góry, ul. Doniecka 7f/3

- Nabywca może upoważnić osobę pośrednią do przesłania towaru reklamacyjnego.

- Produkty zgłoszone do reklamacji powinny być zabezpieczone, zapakowane w opakowania fabryczne lub

zastępcze, w sposób wykluczający wątpliwość czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika czy w czasie

transportu.

- Przesyłka z reklamowanymi produktami powinna zawierać wykaz produktów z opisem usterki oraz wydruki

potwierdzające wadę towaru.

- Produkty muszą posiadać etykiety producenta identyfikujące nasze produkty tonery, a w przypadku

znakowania towarów własnymi etykietami należy umieścić etykiety tak, aby nie zasłaniały naszych oznaczeń i

pozwoliły na jednoznaczne zidentyfikowanie produktu.

5. Czas rozpatrywania reklamacji:

- Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni, licząc od daty dostarczenia produktu.

- Jeśli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona firma Print Grooup odsyła produkty na swój koszt.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- Gwarancja nie przysługuje kupującemu, jeżeli w dniu zgłoszenia wady towaru zalegał z płatnością

towarów w firmie Print Grooup za okres powyżej 21dni od daty płatności. Gwarancja może zostać

przywrócona, jeżeli w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady towarów w ramach gwarancji kupujący

ureguluje przeterminowane zaległości. W takiej sytuacji terminy rozpatrzenia gwarancji biegną od dnia

uregulowania przeterminowanych należności.

- Gwarancja nie będzie respektowana jeżeli produkty nie będą odpowiednio przechowywane i eksploatowane

wg zaleceń producenta urządzenia. Produkty należy chronić przed działaniem światła i promieni słonecznych,

produkty należy chronić przed wilgocią, wpływem wysokich temperatur, produkty należy przechowywać i

użytkować z dala od urządzeń grzewczych.

- Gwarancja nie obejmuje produktów których okres ważności minął.

- Produktów w których stwierdzono: naruszone plomby, ślady ingerencji osób nieuprawnionych, próby

napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za uprawnione gwarant uznaje serwis F.H.U. Print Grooup)

- Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowej instalacji tonera lub wkładu atramentowego.

- Zużycie wynikające z eksploatacji towaru na poziomie 60-70% (w zależności czy toner posiada komorę na

zużyty proszek) lub większym stopniu, a wkłady atramentowe zużyte ponad 50% .

- W przypadku jeśli zgłoszone wady towarów zostaną w całości rozpatrzone negatywnie lub też jeśli gwarancja

nie przysługuje z przyczyn wskazanych w pkt. 3,4,6 regulaminu, reklamowany towar zostanie odesłany

kupującemu na jego koszt po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną sposobu odebrania

towaru. W przypadku niemożności ustalenia sposobu odebrania towaru, reklamowany towar zostanie

odesłany kupującemu poprzez firmę spedycyjną wybraną przez firmę Print Grooup., a koszt przesyłki

winien zostać zwrócony firmie Print Grooup w terminie 7 dni od daty odbioru towaru przez

kupującego.

7. Zwroty towarów:

- Produkty podlegają zwrotowi w przypadku gdy doszło do pomyłki ze strony handlowca lub pracowników

magazynu F.H.U. Print Grooup

8. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane niewiedzą klientów,

nieumiejętnym, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich

użyciem

9. Płatności:

- Klient zobowiązany jest do uregulowania płatności terminowo. Wszelkie nieterminowe płatności będą

skutkowały wystawieniem noty odsetkowej, pierwszego dnia roboczego następującego po zakończonym

miesiącu. Nota odsetkowa traktowana będzie jako każda inna wymagalna płatność i będzie skutkowała

jednakowymi konsekwencjami.

10. Firma H. U. Print Grooup. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na szkody powstałe z

nienależytego wykonania zobowiązań. W przypadku uszkodzenia drukarki z winy naszego produktu przyjmiemy

odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przesłania drukarki wraz z wadliwym produktem celem

dokonania ekspertyzy.

11. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży objętym niniejszym regulaminem strony

umowy sprzedaży dążyć będą do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego

załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Print Grooup

Regulamin obowiązuje od 19.02.2016r.

 


 
 
REGULAMIN UŻYTKOWANIA POJAZDÓW  F.H.U. Print Grooup
 
 

I) Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prawidłowego użytkowania pojazdu będącego przedmiotem najmu (dalej "Pojazd"), prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

2. Jeżeli Pojazd został udostępniony przez Najemcę innej osobie, obowiązkiem Najemcy jest rzetelne poinformowanie tej osoby o treści Regulaminu. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z zasadami najmu działania osoby, której przekazał Pojazd.

3. Pojazd musi być prowadzony wyłącznie przez osobę posiadającą ważne prawo jazdy w rozumieniu prawa polskiego.

4. Najemcy nie przysługuje prawo do podnajmu, użyczania lub przekazywania Pojazdu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków najbliższej rodziny Najemcy (tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i małżonka Najemcy).

5. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia ww. dokumentów.

6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o "Opłacie wskazanej w Tabeli Opłat" należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego w związku z ubezpieczeniem Pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy opłata administracyjna nie pokryje całości szkody.

7. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem Pojazdu, Najemca zobowiązany jest regulować bezgotówkowo, dokonując wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze 94 1090 1825 0000 0001 3216 6816 prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A z siedzibą we Wrocławiu Rynek 9/11

II) Obowiązki podstawowe

8. Najemca Pojazdu zobowiązany jest do:

a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC),

b) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszelkich urządzeń antykradzieżowych),

c) wykonywania własnym kosztem i staraniem Obsługi codziennej Pojazdu tj.:

- sprawdzania i uzupełniania poziomu płynów eksploatacyjnych tj. płynu hamulcowego, oleju w silniku, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy,

- kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia,

- sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,

- utrzymywania Pojazdu w należytej czystości,

- stosowania w Pojazdach paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Pojazdu

- przestrzegania zaleceń producenta Pojazdu wskazanych w instrukcji Obsługi Pojazdu

9. Najemca nie ma prawa:

a) holowania Pojazdem innych pojazdów,

b) dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu,

c) przekraczania dopuszczalnej ładowności Pojazdu,

d) palenia tytoniu w Pojeździe,

e) wykonywania innych czynności mogących spowodować uszkodzenie Pojazdu

III) Serwis, przeglądy i naprawy:

10. Najemca jest zobowiązany do kontroli przebiegu kilometrów w celu sprawdzenia obowiązku wykonywania przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodnie z planem obsługi Pojazdu oraz do kontroli ważności badań technicznych. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za niedopełnienie obowiązku przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Wynajmujący ma prawo w takiej sytuacji obciążyć Najemcę kwotą kosztów, którą poniesie na skutek odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej pojazdu albo odmowy wykonania usługi serwisowej oraz nałożyć opłatę wskazaną w Tabeli Opłat. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia, wypadku lub kolizji Pojazdu, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. 

11. W razie awarii Pojazdu lub konieczności wykonania czynności serwisowej, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W przypadku usterki lub uszkodzenia podzespołów mechanicznych Pojazdu, zabrania się kontynuowania jazdy bez zgody Wynajmującego. 

12. Najemca nie ma prawa zlecenia wykonania żadnych napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów, ani innych czynności naprawczych i obsługowych w Pojeździe bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. Zgoda taka może być wydana także drogą elektroniczną (e-mail). 

13. Upoważnionym przedstawicielem Wynajmującego jest doradca ds. technicznych obsługujących infolinię telefoniczną Tel. +48 570 000 032 

14. Zgłoszenie potrzeb w zakresie Obsługi serwisowej następuje w formie ustnej (telefonicznie lub osobiście) wraz z podaniem uzasadnienia (awaria, konieczność dokonania przeglądu i in.). Zgłoszenie należy skierować do osoby wymienionej w pkt. 13. Przedstawiciel analizuje zgłoszenie i zarządza procesem Obsługi (naprawy) Pojazdu, kierując go do odpowiedniej stacji serwisowej i zlecając bezpośrednio wykonanie niezbędnych prac. 

15. Przeglądy i naprawy należy wykonywać wyłącznie w serwisach mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego na terenie całej Polski. Najemca nie ma prawa dokonywania planowej Obsługi Pojazdu poza granicami Polski. 

16. Najemca nie jest upoważniony do podpisywania faktur za wykonane prace, jako "osoba upoważniona do odbioru faktury" oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego.

17. Najemca ma obowiązek upewnić się, przy dołożeniu należytej staranności, że wszystkie zlecone prace zostały rzetelnie wykonane oraz podpisać protokół odbioru Pojazdu z serwisu. Najemca ma ponadto obowiązek dopilnowania aby w dokumentacji technicznej Pojazdu odnotowane zostały wszelkie wymagane przez gwaranta dane związane z wykonaniem przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego Pojazdu. 

18. Najemca jest odpowiedzialny względem Wynajmującego za uszkodzenia Pojazdu, chyba, że do uszkodzenia pojazdu doszło bez winy Najemcy. W szczególności Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Pojazdu będące wynikiem braku oleju w silniku, braku oleju w skrzyni biegów, braku płynu hamulcowego, utrzymania nieodpowiedniego cieśnienia w oponach, przekroczenia dopuszczalnej ładowności, używania Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz obowiązującymi przepisami i zasadami korzystania i eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz ich podzespołów.

19. Korzystanie z assistance producenta lub towarzystwa ubezpieczeniowego pojazdu nie zwalnia Najemcy z obowiązków wymienionych powyżej.

IV) Uszkodzenia, wypadek, włamanie, kradzież pojazdu- procedura postępowania:

20. W razie wypadku drogowego/kolizji/włamania/kradzieży Pojazdu, Najemca jest zobowiązany każdorazowo do wezwania Policji i dopilnowania sporządzenia protokołu z miejsca wypadku. Za indywidualną zgodą Wynajmującego dopuszcza się odstąpienie od tego obowiązku przy drobnych szkodach likwidacyjnych z polisy auto-casco.

21. W razie uszkodzenia pojazdu, w szczególności na skutek wypadku drogowego, kolizji, włamania do pojazdu, kradzieży pojazdu, Najemca jest zobowiązany do:

 - niezwłocznego powiadomienia upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego (osoba wskazana w pkt. 13)

 - niezwłocznego zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi ( w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC lub terminie 3 dni roboczych w przypadku szkody likwidowanej z OC sprawcy),

 - postępowania ściśle według instrukcji upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego 

22. Najemca, przy zgłoszeniu wypadku drogowego, kolizji , włamania do pojazdu lub kradzieży Pojazdu uprawniony jest do zgłoszenia Wynajmującemu chęci skorzystania z polisy AC. Wynajmujący zarządza postępowaniem związanym z likwidacją szkód komunikacyjnych, ale może się to skutecznie odbywać tylko przy czynnym udziale użytkownika Pojazdu. W związku z korzystaniem przez Najemcę z polisy AC, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wskazanej w cenniku.

23. Najemcy nie wolno dokonywać naprawy uszkodzonego Pojazdu we własnym zakresie.

V) Inne postanowienia:

24. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu, zwrócić Pojazd do ustalonego przez strony miejsca. Zwrot Pojazdu w miejscu innym niż ustalone w chwili zawarcia umowy najmu jest dopuszczalne po porozumieniu z Wynajmującym, za zapłatą opłaty wskazanej w Tabeli Opłat.

25. Zamiar przedłużenia okresu najmu Pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o co najmniej 24 godziny wymaga pisemnego porozumienia z Wynajmującym, zawartym w siedzibie Wynajmującego. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu pojazdu i nie zwrócenie Pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie Pojazdu i zgłoszone zostaje Policji. W wypadku zwłoki w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty opłaty wskazanej w Tabeli Opłat. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy i innych dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami w związku z tym poniesionymi. 

26. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Pojazdu z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał przy odbiorze Pojazdu. Za ewentualne braki paliwa Najemca uiszcza opłatę wskazaną w Tabeli Opłat.

27. Po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanych przez Najemcę pojazdów wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a) uzupełnienia wyposażenia pojazdu lub jego części opisanych w protokole przekazania/odbioru pojazdu oraz odszkodowaniem za przekraczające normalne zużycie Pojazdu wewnątrz lub zewnątrz ( w tym również elementów tapicerki, kołpaków i felg oraz ogumienia),

b) naprawy uszkodzeń Pojazdu spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia AC,

c) przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu.

28. W przypadkach wymienionych w pkt 27, wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o kalkulację naprawy sporządzoną przez podmiot będący autoryzowanym dealerem lub w oparciu o fakturę VAT dokumentującą koszty usunięcia uszkodzeń lub uzupełnienia wyposażenia Pojazdu. W przypadku kalkulacji naprawy do ustalenia kosztów naprawy stosowany będzie system Audatex, a w przypadku konieczności zakupu części- aktualnie obowiązujące cenniki części dealera.

29. Najemca nie odpowiada za uszkodzenia eksploatacyjne Pojazdu. W Protokole Odbioru Pojazdu wskazuje się wyłącznie uszkodzenia Pojazdu inne niż eksploatacyjne. Najemca uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń do Protokołu Odbioru Pojazdu w przypadku kwestionowania rodzaju uszkodzeń wpisanych do Protokołu Odbioru Pojazdu.

30. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi Pojazdu. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie:

a) wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej,

b) unieruchomienia Pojazdu poza terytorium RP.

31. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu zastępczego niezwłocznie po odebraniu Pojazdu, ale najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu informacji o naprawieniu Pojazdu.

32. W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków lub tablic(y) rejestracyjnej Pojazdu, najem trwa nadal, a Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie do odtworzenia brakującego elementu.

33. W przypadku utraty kluczyków do Pojazdu Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą i do niezwłocznego powiadomienia o utracie kluczyków upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego i postępowania według jego wskazówek. 

34. Pojazdy posiadają pełny zakres ubezpieczenia OC, AC, zwalniającego Najemcę i użytkownika pojazdu od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży w zakresie standardowych warunków za wyjątkiem wyłączeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu a w szczególności:

a) umyślnego uszkodzenia Pojazdu

b) uszkodzenia podczas prowadzenia Pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy

c) w przypadku jeżeli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia

d) kradzieży Pojazdu w przypadku gdy użytkownik nie zabezpieczył Pojazdu przed kradzieżą z wyłączeniem przypadków rozboju stosownie do postanowień ogólnych warunków umowy ubezpieczenia

e) kradzieży Pojazdu w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe

f) innych uszkodzeń jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody

g) innych przypadków wynikających z ogólnych warunków umowy ubezpieczenia oraz przepisów prawa

35. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu  i przestrzegać zawartych w nich postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Obowiązujące ogólne warunki umów ubezpieczenia publikowane są na stronach internetowych ubezpieczycieli. Wynajmujący udostępnia Najemcy obowiązujące ogólne warunki umów ubezpieczenia przy zawarciu umowy najmu oraz w każdym czasie w oddziale Wynajmującego. Polisy wznawiane są dostarczane przez Wynajmującego do siedziby Najemcy na wskazany adres do doręczeń. 

36. Wynajmujący oświadcza, iż Pojazd posiada wymagane przez ubezpieczyciela zabezpieczenia antykradzieżowe. 

37. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest zgłoszenie szkody przez użytkownika pojazdu w terminie wskazanym przez ubezpieczyciela. Najemca zobowiązuje się zapewnić aby w przypadku powstania szkody komunikacyjnej lub innej szkody wchodzącej w zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem OC sprawcy szkody lub AC użytkownik Pojazdu w porozumieniu z Wynajmującym zgłosił szkodę ubezpieczycielowi podpisał stosowne oświadczenia wymagane przy procedurze likwidacji szkody, dostarczył dokumenty wskazane przez ubezpieczyciela oraz dopełnił innych wymagań wskazanych przez ubezpieczyciela. 

38. Przemieszczanie pojazdu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dozwolone na poniższych zasadach:

a) do wszystkich krajów Unii Europejskiej pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Wynajmującego na wniosek najemcy i po wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Wynajmującego

b) pozostałych krajów Europy pod warunkiem:

- że jest to zgodne z zakresem terytorialnym ochrony polisy AC

- uzyskania indywidualnej, pisemnej zgody Wynajmującego na wniosek Najemcy

- podania planowanego terminu pobytu zagranicznego

- po wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Wynajmującego i uiszczenia ewentualnej opłaty związanej z koniecznością zakupu dodatkowego ubezpieczenia (rozszerzenie AC, Zielona Karta, itp.)

39. W wypadku wyjazdu poza granice kraju zakres usług świadczonych przez Wynajmującego jest ograniczony, a jakość wsparcia jest uzależniona od specyfiki danego regionu.

40. W czasie trwania najmu Wynajmujący będzie zobowiązany do naprawy szkód częściowych powstałych na pojeździe wyłącznie gdy będą one zagrażały bezpieczeństwu użytkowników pojazdu lub osób trzecich.

41. Najemca zobowiązany jest do pokrycia opłat administracyjnych związanych z korzystaniem pojazdu przez Najemcę, a nałożonych na Wynajmującego, w szczególności dotyczy to opłat za parkowanie Pojazdu w strefach płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie.

 

TABELA OPŁAT (podane kwoty są kwotami brutto)

1. Zniesienie opłaty administracyjnej za proces likwidacji szkody komunikacyjnej 49,00 zł/ doba

2. Odtworzenie utraconego dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki 1000,00 zł

3. Wymiana kluczyków, zamków i stacyjki spowodowana zagubieniem kluczyka według ceny autoryzowanego serwisu + 500,00 zł

4. Każdy dzień postoju Pojazdu poza okresem najmu spowodowany odtworzeniem ww. rzeczy 150,00 zł

5. Odtworzenie dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) 500,00 zł za każdy dokument 

6. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowaniu pojazdu, którym dokonano wykroczenia 250,00 zł

7. Uzupełnienie kołpaka nieoryginalnego/oryginalnego 100,00 zł/ 300,00 zł

8. Zwłoka w zwrocie samochodu to trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu w kwocie brutto za każdą dobę zwłoki

9. Odtworzenie panela do radia 350 zł

10. Uzupełnienie brakującego paliwa to koszt rzeczywisty + 150,00 zł

11. Opłata administracyjna za likwidację szkody komunikacyjnej z polisy Autocasco 2500,00 zł

12. Opłata administracyjna za likwidację szkody całkowitej lub kradzieżowej z polisy Autocasco 5000,00 zł

13. Demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonania innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego  2000,00 zł

14. Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania przeglądu gwarancyjnego  lub pogwarancyjnego 5000,00 zł

15. Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania badań technicznych 500,00 zł

16. Palenie tytoniu w pojeździe 1000,00 zł

17. Holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem 1000,00 zł

18. Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 1500,00 zł

19. Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice kraju 2000,00 zł

WYSOKOŚĆ PREAUTORYZACJI (udział własny)

Udział własny BRAK             CZĘŚCIOWY    PEŁNE   
Samochody osobowe Kwota 4000,00zł - opłaty 0,00 zł Kwota 2000,00zł - opłata 500,00 zł Kwota 500,zł - opłata 1000,00zł
Samochody BUS (Vivaro,Blaszak, Plandeka) Kwota 5000,00zł - opłata 0,00 zł Kwota 3000,00zł - opłata 500,00 zł Kwota 1000,00zł - opłata 1000,00zł

Stawka dotyczy wynajmów długoterminowych powyżej 14dni  lub ustalonego limitu od 10000km.

W przypadku ewidentnego naruszenia przepisów kodeksu ruchu drogowego opartego o wydruk z GPS DEPOZYT ZWROTNY będzie wypłacony po 60 dniach kalendarzowych!!!

x

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk i reklamy.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.